Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marktkramen
Demontabele Marktkramen Nederland

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

De algemene voorwaarden omschrijven op welke wijze Demontabele Marktkramen Nederland haar diensten voor verkoop en verhuur van marktkramen aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden daarom zorgvuldig door alvorens u een bestelling doet. Door het kopen of huren van een marktkraam geeft u aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Demontabele Marktkramen Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.

1. INTRODUCTIE

1.1.  Demontabele Marktkramen Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06077433. En gevestigd aan de P.C. Stamstraat 29, 7442 ZB in Nijverdal.

1.2.  Het BTW nummer van Demontabele Marktkramen Nederland is NL00127615520B02.

2. HET KOPEN/HUREN VAN EEN MARKTKRAAM

2.1.  U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie die nodig is voor een correcte bestelling en uitvoering. Dit betreft o.a. de verstrekking van juiste namen, adressen en telefoonnummers.

2.2.  Demontabele Marktkramen Nederland zal u vragen om een bevestiging van uw bestelling voor het kopen of huren van de marktkraam. Zodra u de bestelling heeft bevestigd bent u verplicht de bestelling af te nemen.

2.3.  Door het plaatsen van een bestelling voor het kopen of huren van een marktkraam verklaart u dat:

(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en

(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

3. PRIJZEN EN BETALING

3.1.  De prijzen die op de website staan van Demontabele Marktkramen Nederland (www.demontabelemarktkramen.nl) zijn de juiste prijzen. Indien u een marktkraam op maat koopt of huurt (dit wil zeggen een marktkraam die niet aangegeven wordt op de website) zijn de prijzen aangegeven door Demontabele Marktkramen Nederland de juiste.

3.2.  De prijzen van Demontabele Marktkramen Nederland zijn exclusief BTW. Tevens zijn deze prijzen exclusief bezorgkosten (tenzij anders vermeld op de website).

3.3.  Enige kortingen, dan wel prijsafspraken, kunnen worden toegekend door Demontabele Marktkramen Nederland. Bijvoorbeeld bij het kopen of huren van een groot aantal marktkramen. De prijs die Demontabele Marktkramen Nederland aangeeft is de juiste prijs.

3.4.  De website bevat een aantal marktkramen voor verkoop en verhuur. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn weergegeven. Demontabele Marktkramen Nederland is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. U kunt te allen tijde de juiste prijs opvragen via e-mail of per telefoon.

3.5.  U dient de kosten voor huren van de marktkraam vooruit te betalen aan Demontabele Marktkramen Nederland. U dient bij de huur van een marktkraam het bedrag 5 dagen voor de verhuurdatum betaald te hebben. Bij een last minute huur van een marktkraam dient u het bedrag contant bij aflevering te betalen. Bij de koop van een marktkraam worden afspraken over betaling op maat gemaakt.

3.6. Zolang er geen betaling van de marktkramen en eventuelel aanverwante zaken is gedaan blijft Demontabele Marktkramen Nederland eigenaar van deze marktkramen en eventuele aanverwante zaken.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1.  Demontabele Marktkramen Nederland zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

4.2.  Demontabele Marktkramen Nederland (inclusief haar medewerkers) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade aan de marktkramen (van welke omvang en soort dan ook). Bij de verkoop van marktkramen is Demontabele Marktkramen aansprakelijk tot het moment van levering. Bij diefstal, verlies en/of schade tijdens de huurperiode van de marktkramen zullen de marktkramen door de huurder vergoed moeten worden aan Demontabele Marktkramen Nederland naar nieuwwaarde van de kraam (te bepalen door Demontabele Marktkramen Nederland).  Met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met slecht beheer en/of onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voorvloeit uit en/of verband houdt met de verhuur van onze marktkramen.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

5.1.  Met opgaaf van reden kunt u tot 3 werkdagen voor aanvang van de huurdatum de huur van uw marktkraam kosteloos annuleren. Tussen 2 en 1 werkdag brengen wij 25% kosten in rekening (van uw totale order). Annulering op de huurdatum zelf betekent dat de gehele huurkosten in rekening worden gebracht.

5.2.  Bij de verkoop van marktkramen worden er afspraken op maat gemaakt.

6. KLACHTEN

6.1.  Klachten over de producten of diensten van Demontabele Marktkramen Nederland kunnen worden ingediend via ons telefoonnummer of ons e-mailadres die vermeld staat op de website.

6.2.  In het geval u ontevreden bent over een product van Demontabele Marktkramen Nederland zal Demontabele Marktkramen Nederland u proberen te helpen om te zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is (indien mogelijk).

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1.  U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van Demontabele Marktkramen te downloaden en/of te printen voor eigen gebruik (niet voor commercieel gebruik).

7.2.  Tenzij anders vermeld behoren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten gelegen in deze website en alle via deze website ter beschikking gestelde materialen (waaronder bestanden, foto’s, teksten, afbeeldingen, etc.) toe aan Demontabele Marktkramen Nederland. Enige ander gebruik is uitdrukkelijk verboden, voor dergelijk gebruik is schriftelijke toestemming van Demontabele Marktkramen Nederland vereist.

7.3.   Zoals hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van Demontabele Marktkramen Nederland (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Demontabele Marktkramen Nederland.

8. OVERMACHT

8.1.  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

8.2.  Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;

b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);

c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;

d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;

e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;

f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen. redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

8.3.  Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

GELDIGHEID

9.1.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

marktkraam kopen zeil rood.jpg
Marktkraam op maat

Wilt u een marktkraam kopen maar dan speciaal voor u op maat gemaakt? Alles is mogelijk bij Demontabele Marktkramen! Zo maken wij ook marktkramen met zijzeil en presentatiekramen. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Demontabele marktkramen is een onderdeel van © JG Tuinmeubelen Exclusief op maat en kleur